Poučení spotřebitele

Dle ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(„Občanský zákoník“)

Společnost Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o., se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČ: 290 55 113, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 163300, web: www.luxusni-bydleni-praha.com („Y&T“);

tímto jakožto realitní zprostředkovatel poučuje každého jednotlivého potencionálního klienta Y&T v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku („Zájemce“), který má zájem o uzavření zprostředkovatelské smlouvy ohledně nemovitostí („Zprostředkovatelská smlouva“), a to následovně:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování („Zákon o realitním zprostředkování“) a dále Občanského zákoníku.
 • Předmětem služby nabízené Y&T Zájemci je závazek Y&T vyvíjet činnost směřující k obstarání příležitosti pro Zájemce k uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde dle dohody smluvních stran:
  • k prodeji nebo koupi nemovité věci, nebo
  • k nájmu nebo podnájmu nemovité věci, nebo
  • k úplatnému převodu podílu v obchodní korporaci, s nímž je spojeno vlastnictví nemovité věci, nebo
  • k úplatnému převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, s nímž je spojeno nájemní právo k nemovité věci.
 • Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb ze strany Y&T, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1915 až 1916 ve spojení s ustanoveními § 1921 až 1925 Občanského zákoníku.
 • Zájemce má možnost uplatnit vůči Y&T reklamaci písemným oznámením učiněným na adresu sídla Y&T, ve kterém označí vadu poskytnutého plnění včetně práva, které Zájemce uplatňuje, a to neprodleně po jejím zjištění. V případě nepodstatných vad se Zájemce může domáhat slevy z ceny, doplnění plnění nebo opravy vady. Nelze-li vadu odstranit, může se Zájemce domáhat odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy nebo slevy z ceny.
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za sjednanou nabídkovou cenu v souladu se Zprostředkovatelskou smlouvou.
 • Zprostředkovatelská smlouva může být dle dohody se Zájemcem uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou („Doba“).
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena na neurčitou Dobu, může být jednostranně ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíc, běžící ode dne následujícího po jejím doručení na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. Zprostředkovatelská smlouva uzavřena na určitou Dobu zanikne dnem uplynutí této Doby. Ve Zprostředkovatelské smlouvě může být dle dohody se Zájemcem ujednáno automatické prodlužování určité Doby, a to i s možností opakovaného prodloužení. V takovém případě se Doba Zprostředkovatelské smlouvy prodlouží o původně sjednanou Dobu, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 20 dnů před koncem Doby, byť prodloužené, nedoručí druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě písemné oznámení o tom, že na dalším prodloužení Doby nemá zájem.
 • Cena služby Y&T („Provize“) bude sjednaná ve výši dle individuální dohody se Zájemcem. Výše Provize bude v případě zprostředkování prodeje stanovena procentuální nebo jinak určenou poměrnou částkou odvozenou z realizované ceny předmětu zprostředkování, případně konkrétní pevnou paušální částkou sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě. V případě zprostředkování nájmu, není-li výslovně se Zájemcem ve Zprostředkovatelské smlouvě sjednáno jinak, je výše Provize stanovena pevnou částkou odpovídající 1 měsíčnímu nájemnému za užívání předmětu zprostředkování. Y&T tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona o realitním zprostředkování Zájemce informuje, že je oprávněno uplatnit Provizi jako vůči Zájemci na straně nájemce, tak i vůči Zájemci na straně Pronajímatele.
 • K částce Provize bude vždy připočteno DPH v zákonné výši. Aktuální sazba DPH činí 21 % ze základu daně odpovídajícího Provizi.
 • Veškeré náklady Y&T spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi, nebude-li ve Zprostředkovatelské smlouvě se Zájemcem ujednáno jinak.
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva bude se Zájemcem uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Y&T, činí tímto Y&T Zájemci následující zvláštní poučení ve smyslu ustanovení § 1828 odst. 2 Občanského zákoníku:
  • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva s Vámi byla uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Y&T, máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od dne následujícího po jejím uzavření. Pro účely uplatnění tohoto práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat Y&T formou jednoznačného jednostranného právního jednání učiněného Y&T formou písemného prohlášení (obsahující označení Vašeho jména a příjmení, resp. obchodní firmu/název, adresu bydliště/sídla a případně i Vaše další kontaktní údaje) zaslaného Y&T na adresu jejího sídla. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je postačující odeslat Vaše písemné sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím této lhůty.
  • Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku Vás Y&T současně výslovně poučuje, že právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy za shora uvedených podmínek nemáte, pokud jste požádali, aby poskytování služeb Y&T začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a Y&T Vám nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení již zprostředkovalo osobu mající zájem o koupi/prodej, resp. nájem příslušných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Y&T. 
  • Máte právo využít pro své odstoupení níže uvedený vzorový formulář:


   VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

   Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

   Adresát:
   Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.
   se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov 

    

   Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne … vztahující se k nemovitým věcem: …, nacházejícím se v k.ú. … .

   Vaše jméno a příjmení: …
   Vaše adresa: …
   Datum: …
   Váš podpis:


 • Bude-li mít Zájemce za to, že došlo k porušení jeho zákonných práv spotřebitele ze strany Y&T, má právo obrátit se se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Y&T. Další práva Zájemce jsou upravena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Zájemce má současně možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou k dispozici na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Veškeré návrhy Zájemce ve spotřebitelských sporech mezi Y&T a Zájemcem se zasílají na:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 796/44
  110 00 Praha
   
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Y&T jsou uveřejněny na webových stránkách Y&T na adrese: https://www.luxusni-bydleni-praha.com/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

   

 

Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

 

Jak skryté zdanění plní státní rozpočet. Češi na nepřiznané daně spoléhají nejvíc na světě

Zobrazit další

Veronika ze Survivoru po příletu překvapuje: Má to být zajímavé, měli jsme scénář, tvrdí

Zobrazit další

MBPFW 2024: Vanda Janda vyrazila přítomným dech retro přehlídkou a pak oznámila svůj konec

Zobrazit další

Ranní ptáče: Začal soud s Donaldem Trumpem. Britský parlament odsouhlasil deportace migrantů do Rwandy

Zobrazit další

Na férovku: Petr Pavel se neúspěšně pokusil o zázrak. Rohlíkem se prezident neopil, hnutí ANO si ho vypije bez něho

Zobrazit další

Kritika na letošní StarDance sílí: Soutěžící jsou slabota, koncesionářské poplatky za tohle nestojí, píšou diváci

Zobrazit další

Deset hlavních technologických trendů roku 2024: jaký vliv budou mít na budoucnost

Zobrazit další

Ze Survivoru na červený koberec: Martin Carev řádil na pražském týdnu módy s přítelkyní kamaráda

Zobrazit další

Ranní ptáče: Česko v podílu obnovitelné elektřiny za Evropou zaostává. Umělá inteligence pomohla Moně Lise rapovat

Zobrazit další

Letošnímu MBFW 2024 vládne bizár: Prachařová konečně ukázala, že umí, Klausová ale shořela jako papír

Zobrazit další

Andrej Babiš se po třiceti letech rozvádí. On důvod uvést nechce, jeho žena na telefony nereaguje

Zobrazit další

Odbornice na kosmetiku Lenka Průšová: CBD má skvělý potenciál, ale nezmůže všechno. Každá látka má své pro a proti

Zobrazit další

Jan Tománek: na taneční parket se nikdy nevrátím, mé místo je ve StarDance jinde. Jako porotce nebudu oblíbený

Zobrazit další

Smoking, cigareta a staré dobré časy: Dior představil novou podzimní kolekci pro rok 2024

Zobrazit další

Ranní ptáče: Belgie a Česko varují Evropu před ruskou manipulací eurovoleb. Izrael zaútočil na Írán

Zobrazit další

Ornella Koktová exkluzivně: Doufám, že Survivor vyhraje žena. Pepa zvládal děti skvěle a s Agátou plánujeme charitu

Zobrazit další

Schyluje se k zásadnímu zvratu v Survivoru? Prágr je novým favoritem na vítěze, na duel ani nedošlo

Zobrazit další

Trump před soudem: první americký trestně stíhaný prezident se dostal před tribunál kvůli avantýře s pornohvězdou

Zobrazit další

Ranní ptáče: Microsoft odhalil ruské snahy ovlivnit americké volby. Na Oktoberfestu končí marihuana, zůstane jen pivo

Zobrazit další

Na férovku: Danuše Nerudová ovládla kolbiště eurovoleb. Reálná politika šla do pozadí, zůstala jen antikampaň

Zobrazit další

Střecha ve tvaru ponorky, divadlo s prosklenou kopulí nebo Terminál 4. Open House Praha vás zve do fascinujících budov

Zobrazit další

Nápadů je vždy spousta. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, říká úspěšný podnikatel Jiří Stopka

Zobrazit další

Victoria Beckham, známá jako Posh Spice, má dnes 50. narozeniny. Letos je čeká i oslava stříbrné svatby

Zobrazit další

Ranní ptáče: Dubaj se ocitla pod vodou. Čínská elektronika se prodává v ceně zelí

Zobrazit další