Poučení spotřebitele

Dle ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(„Občanský zákoník“)

Společnost Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o., se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČ: 290 55 113, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 163300, web: www.luxusni-bydleni-praha.com („Y&T“);

tímto jakožto realitní zprostředkovatel poučuje každého jednotlivého potencionálního klienta Y&T v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku („Zájemce“), který má zájem o uzavření zprostředkovatelské smlouvy ohledně nemovitostí („Zprostředkovatelská smlouva“), a to následovně:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování („Zákon o realitním zprostředkování“) a dále Občanského zákoníku.
 • Předmětem služby nabízené Y&T Zájemci je závazek Y&T vyvíjet činnost směřující k obstarání příležitosti pro Zájemce k uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde dle dohody smluvních stran:
  • k prodeji nebo koupi nemovité věci, nebo
  • k nájmu nebo podnájmu nemovité věci, nebo
  • k úplatnému převodu podílu v obchodní korporaci, s nímž je spojeno vlastnictví nemovité věci, nebo
  • k úplatnému převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, s nímž je spojeno nájemní právo k nemovité věci.
 • Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb ze strany Y&T, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1915 až 1916 ve spojení s ustanoveními § 1921 až 1925 Občanského zákoníku.
 • Zájemce má možnost uplatnit vůči Y&T reklamaci písemným oznámením učiněným na adresu sídla Y&T, ve kterém označí vadu poskytnutého plnění včetně práva, které Zájemce uplatňuje, a to neprodleně po jejím zjištění. V případě nepodstatných vad se Zájemce může domáhat slevy z ceny, doplnění plnění nebo opravy vady. Nelze-li vadu odstranit, může se Zájemce domáhat odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy nebo slevy z ceny.
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za sjednanou nabídkovou cenu v souladu se Zprostředkovatelskou smlouvou.
 • Zprostředkovatelská smlouva může být dle dohody se Zájemcem uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou („Doba“).
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena na neurčitou Dobu, může být jednostranně ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíc, běžící ode dne následujícího po jejím doručení na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. Zprostředkovatelská smlouva uzavřena na určitou Dobu zanikne dnem uplynutí této Doby. Ve Zprostředkovatelské smlouvě může být dle dohody se Zájemcem ujednáno automatické prodlužování určité Doby, a to i s možností opakovaného prodloužení. V takovém případě se Doba Zprostředkovatelské smlouvy prodlouží o původně sjednanou Dobu, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 20 dnů před koncem Doby, byť prodloužené, nedoručí druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě písemné oznámení o tom, že na dalším prodloužení Doby nemá zájem.
 • Cena služby Y&T („Provize“) bude sjednaná ve výši dle individuální dohody se Zájemcem. Výše Provize bude v případě zprostředkování prodeje stanovena procentuální nebo jinak určenou poměrnou částkou odvozenou z realizované ceny předmětu zprostředkování, případně konkrétní pevnou paušální částkou sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě. V případě zprostředkování nájmu, není-li výslovně se Zájemcem ve Zprostředkovatelské smlouvě sjednáno jinak, je výše Provize stanovena pevnou částkou odpovídající 1 měsíčnímu nájemnému za užívání předmětu zprostředkování. Y&T tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona o realitním zprostředkování Zájemce informuje, že je oprávněno uplatnit Provizi jako vůči Zájemci na straně nájemce, tak i vůči Zájemci na straně Pronajímatele.
 • K částce Provize bude vždy připočteno DPH v zákonné výši. Aktuální sazba DPH činí 21 % ze základu daně odpovídajícího Provizi.
 • Veškeré náklady Y&T spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi, nebude-li ve Zprostředkovatelské smlouvě se Zájemcem ujednáno jinak.
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva bude se Zájemcem uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Y&T, činí tímto Y&T Zájemci následující zvláštní poučení ve smyslu ustanovení § 1828 odst. 2 Občanského zákoníku:
  • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva s Vámi byla uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Y&T, máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od dne následujícího po jejím uzavření. Pro účely uplatnění tohoto práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat Y&T formou jednoznačného jednostranného právního jednání učiněného Y&T formou písemného prohlášení (obsahující označení Vašeho jména a příjmení, resp. obchodní firmu/název, adresu bydliště/sídla a případně i Vaše další kontaktní údaje) zaslaného Y&T na adresu jejího sídla. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je postačující odeslat Vaše písemné sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím této lhůty.
  • Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku Vás Y&T současně výslovně poučuje, že právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy za shora uvedených podmínek nemáte, pokud jste požádali, aby poskytování služeb Y&T začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a Y&T Vám nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení již zprostředkovalo osobu mající zájem o koupi/prodej, resp. nájem příslušných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Y&T. 
  • Máte právo využít pro své odstoupení níže uvedený vzorový formulář:


   VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

   Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

   Adresát:
   Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.
   se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov 

    

   Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne … vztahující se k nemovitým věcem: …, nacházejícím se v k.ú. … .

   Vaše jméno a příjmení: …
   Vaše adresa: …
   Datum: …
   Váš podpis:


 • Bude-li mít Zájemce za to, že došlo k porušení jeho zákonných práv spotřebitele ze strany Y&T, má právo obrátit se se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Y&T. Další práva Zájemce jsou upravena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Zájemce má současně možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou k dispozici na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Veškeré návrhy Zájemce ve spotřebitelských sporech mezi Y&T a Zájemcem se zasílají na:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 796/44
  110 00 Praha
   
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Y&T jsou uveřejněny na webových stránkách Y&T na adrese: https://www.luxusni-bydleni-praha.com/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

   

 

Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

 

Dovolená bez přeplněných pláží a masového turismu: prázdniny nemusí být jen v červenci a srpnu

Zobrazit další

Fenomén Barbie ještě neskončil. V Salvadoru vás pohřbí do růžové rakve

Zobrazit další

Náprava po Babišovi se nekoná. Konsolidační balíček díru v rozpočtu plnohodnotně nezaplní, ví to vláda i opozice

Zobrazit další

Jsem hvězda: Sophie Turner mění image jako chameleon. Probíhající rozvod jí na kráse neubral

Zobrazit další

Princ Harry má toužit po návratu k monarchii. S Meghan ale vybírají dům v Malibu za půl miliardy

Zobrazit další

Podle americké studie může člověk za život potkat až 36 vrahů. Kriminální psycholožka má ale jiný názor

Zobrazit další

Na vlastní pěst: rozhodl jsem se pro rekonstrukci nemovitosti. Pustit se do výstavby ale vyžaduje nejen trpělivost

Zobrazit další

Ranní ptáče: Erdogana urazily duhové barvy LGBT v OSN. Robert Murdoch přenechává mediální impérium synovi

Zobrazit další

Sídlo Sacklerových z minisérie Zabiják bolesti je na prodej. Nový majitel získá luxusní bazén, kino i soukromý noční klub

Zobrazit další

"Díky léčiteli jsem otěhotněla," míní dotázaná. Umí ale šarlatáni opravdu zázraky a komu v dnešní době věřit

Zobrazit další

Ranní ptáče: K setkání Lavrova a Zelenského na půdě OSN nedojde. V USA se opět distribuují testy na Covid-19 zdarma

Zobrazit další

Sexismus v politice je hluboko zakořeněn: zkušenosti s ním nemá jen pirátka Zuzana Klusová

Zobrazit další

Miroslav Etzler: Herci jsou příliš hysteričtí, takový horník ví, co je to opravdová práce

Zobrazit další

V devatenácti letech manželkou v Gruzii: Zpověď české turistky, která se kvůli lásce nechala zmanipulovat

Zobrazit další

Ranní ptáče: Biden vyzval svět, aby stál za Ukrajinou. Za nákupy dětí ve hře Fortnite bez vědomí rodičů hrozí v USA vysoké pokuty

Zobrazit další

Chtěli opustit "ráj na zemi", a tak byli zavražděni. Přívrženci sekt jsou fanatičtí a mohou ohrožovat lidské zdraví

Zobrazit další

Astronomická pokuta pro Tiktok: síť je kybernetickou hrozbou i v Česku

Zobrazit další

Ranní ptáče: Kanada obvinila Indii ze zosnování vraždy. Prezident Petr Pavel promluví v OSN

Zobrazit další

Skrytá módní diva Daniela Písařovicová: Překvapit umí nejen svatbou s Ondřejem Brzobohatým

Zobrazit další

Násilí na ženách je stále aktuální: nucené sňatky, obchod s lidmi a domácí týrání. Agresorům chybí emoční inteligence

Zobrazit další

Tohle luxusní sídlo vám bude povědomé: Patřilo miliardáři Howardu Hughesovi, který třikrát přežil pád letadla a před smrtí zešílel

Zobrazit další

Ranní ptáče: V Mexiku prezentují mimozemšťany. EU se může stát závislá na čínských bateriích, podobně jako na ruském plynu

Zobrazit další

Na férovku: S občankou v mobilu míří český skanzen k digitalizaci, všichni nechceme být uvěznění v 90. letech

Zobrazit další

Perfektní manželka versus genderové stereotypy: Jaké kvality má mít dokonalá žena a proč se bouří Číňanky

Zobrazit další