Poučení spotřebitele

Dle ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(„Občanský zákoník“)

Společnost Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o., se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov, IČ: 290 55 113, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 163300, web: www.luxusni-bydleni-praha.com („Y&T“);

tímto jakožto realitní zprostředkovatel poučuje každého jednotlivého potencionálního klienta Y&T v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku („Zájemce“), který má zájem o uzavření zprostředkovatelské smlouvy ohledně nemovitostí („Zprostředkovatelská smlouva“), a to následovně:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování („Zákon o realitním zprostředkování“) a dále Občanského zákoníku.
 • Předmětem služby nabízené Y&T Zájemci je závazek Y&T vyvíjet činnost směřující k obstarání příležitosti pro Zájemce k uzavření smlouvy, na jejímž základě dojde dle dohody smluvních stran:
  • k prodeji nebo koupi nemovité věci, nebo
  • k nájmu nebo podnájmu nemovité věci, nebo
  • k úplatnému převodu podílu v obchodní korporaci, s nímž je spojeno vlastnictví nemovité věci, nebo
  • k úplatnému převodu družstevního podílu v bytovém družstvu, s nímž je spojeno nájemní právo k nemovité věci.
 • Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb ze strany Y&T, stejně jako podmínky těchto práv, se řídí ustanoveními § 1914 a násl. Občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1915 až 1916 ve spojení s ustanoveními § 1921 až 1925 Občanského zákoníku.
 • Zájemce má možnost uplatnit vůči Y&T reklamaci písemným oznámením učiněným na adresu sídla Y&T, ve kterém označí vadu poskytnutého plnění včetně práva, které Zájemce uplatňuje, a to neprodleně po jejím zjištění. V případě nepodstatných vad se Zájemce může domáhat slevy z ceny, doplnění plnění nebo opravy vady. Nelze-li vadu odstranit, může se Zájemce domáhat odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy nebo slevy z ceny.
 • Předmět zprostředkování bude nabízen za sjednanou nabídkovou cenu v souladu se Zprostředkovatelskou smlouvou.
 • Zprostředkovatelská smlouva může být dle dohody se Zájemcem uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou („Doba“).
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva je uzavřena na neurčitou Dobu, může být jednostranně ukončena písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran s výpovědní dobou 1 měsíc, běžící ode dne následujícího po jejím doručení na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě. Zprostředkovatelská smlouva uzavřena na určitou Dobu zanikne dnem uplynutí této Doby. Ve Zprostředkovatelské smlouvě může být dle dohody se Zájemcem ujednáno automatické prodlužování určité Doby, a to i s možností opakovaného prodloužení. V takovém případě se Doba Zprostředkovatelské smlouvy prodlouží o původně sjednanou Dobu, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 20 dnů před koncem Doby, byť prodloužené, nedoručí druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě písemné oznámení o tom, že na dalším prodloužení Doby nemá zájem.
 • Cena služby Y&T („Provize“) bude sjednaná ve výši dle individuální dohody se Zájemcem. Výše Provize bude v případě zprostředkování prodeje stanovena procentuální nebo jinak určenou poměrnou částkou odvozenou z realizované ceny předmětu zprostředkování, případně konkrétní pevnou paušální částkou sjednanou ve Zprostředkovatelské smlouvě. V případě zprostředkování nájmu, není-li výslovně se Zájemcem ve Zprostředkovatelské smlouvě sjednáno jinak, je výše Provize stanovena pevnou částkou odpovídající 1 měsíčnímu nájemnému za užívání předmětu zprostředkování. Y&T tímto ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona o realitním zprostředkování Zájemce informuje, že je oprávněno uplatnit Provizi jako vůči Zájemci na straně nájemce, tak i vůči Zájemci na straně Pronajímatele.
 • K částce Provize bude vždy připočteno DPH v zákonné výši. Aktuální sazba DPH činí 21 % ze základu daně odpovídajícího Provizi.
 • Veškeré náklady Y&T spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Provizi, nebude-li ve Zprostředkovatelské smlouvě se Zájemcem ujednáno jinak.
 • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva bude se Zájemcem uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Y&T, činí tímto Y&T Zájemci následující zvláštní poučení ve smyslu ustanovení § 1828 odst. 2 Občanského zákoníku:
  • V případě, že Zprostředkovatelská smlouva s Vámi byla uzavřena mimo obchodní prostory obvyklé pro podnikání Y&T, máte právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od dne následujícího po jejím uzavření. Pro účely uplatnění tohoto práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy musíte o svém rozhodnutí informovat Y&T formou jednoznačného jednostranného právního jednání učiněného Y&T formou písemného prohlášení (obsahující označení Vašeho jména a příjmení, resp. obchodní firmu/název, adresu bydliště/sídla a případně i Vaše další kontaktní údaje) zaslaného Y&T na adresu jejího sídla. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je postačující odeslat Vaše písemné sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím této lhůty.
  • Ve smyslu § 1837 Občanského zákoníku Vás Y&T současně výslovně poučuje, že právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy za shora uvedených podmínek nemáte, pokud jste požádali, aby poskytování služeb Y&T začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy a Y&T Vám nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení již zprostředkovalo osobu mající zájem o koupi/prodej, resp. nájem příslušných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě. V takovémto případě nebude k Vámi odeslanému odstoupení přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda jste byl o zprostředkované osobě již informován ze strany Y&T. 
  • Máte právo využít pro své odstoupení níže uvedený vzorový formulář:


   VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ SMLOUVY

   Oznámení o odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

   Adresát:
   Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.
   se sídlem Maiselova 59/5, 110 00 Praha 1 – Josefov 

    

   Oznamuji, že tímto odstupuji od Zprostředkovatelské smlouvy uzavřené dne … vztahující se k nemovitým věcem: …, nacházejícím se v k.ú. … .

   Vaše jméno a příjmení: …
   Vaše adresa: …
   Datum: …
   Váš podpis:


 • Bude-li mít Zájemce za to, že došlo k porušení jeho zákonných práv spotřebitele ze strany Y&T, má právo obrátit se se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Y&T. Další práva Zájemce jsou upravena zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 • Zájemce má současně možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou k dispozici na webu České obchodní inspekce www.coi.cz. Veškeré návrhy Zájemce ve spotřebitelských sporech mezi Y&T a Zájemcem se zasílají na:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 796/44
  110 00 Praha
   
 • Zásady zpracování a ochrany osobních údajů Y&T jsou uveřejněny na webových stránkách Y&T na adrese: https://www.luxusni-bydleni-praha.com/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

   

 

Y&T Luxury Property Prague Czech Republic s.r.o.

 

Beru si Francouze: noblesní, elegantní a s nádechem tradic. Taková je pravá francouzská svatba

Zobrazit další

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí klesla více, než statistici čekali. Podle ČSÚ je v problémech

Zobrazit další

Ranní ptáče: Škoda nebude propouštět, ale zdraží. Nejtvrdší zákon proti LGBTQ+ podepsán v Ugandě. V Kosovu se protestuje

Zobrazit další

NATO vs. Rusko. Generál Karel Řehka varuje před vojenským střetem

Zobrazit další

Skončil festival v Cannes, kde Harrison Ford představil nového Indiana Jonese a hlavní cenu si odnesla žena

Zobrazit další

Ranní ptáče: Erdogan opět prezidentem Turecka. Kanada slaví zlato z MS. SPD a Trikolora budou spolupracovat

Zobrazit další

Nejčastějšími pacienty na transplantaci plic jsou kuřáci. Potvrzuje to jednička v hrudní chirurgii Lischke

Zobrazit další

NA FÉROVKU: Premiér Fiala má důvod k radosti. Česko nemusí mít Euro

Zobrazit další

Ranní ptáče: Kvůli obstrukcím se korespondenční volba odkládá. Amerika odvrací hrozbu státního bankrotu

Zobrazit další

Modelka Winnie s dvoubarevnou kůží zazářila v Cannes. Dnes je její příběh inspirací pro mnoho mladých žen

Zobrazit další

Klimatické pruhy jsou stále vidět a jsou symbolem globálního oteplování. OSN nedávno schválilo klíčovou rezoluci

Zobrazit další

Ranní ptáče: Zpěvačka Tina Turner zemřela ve Švýcarsku. Ukrajinská církev mění kalendář svých svátků

Zobrazit další

Elon Musk jako trumf DeSantise? Prezidentské volby v USA přinesou novou dynamiku

Zobrazit další

Stěhuji se do nízkoenergetického rodinného domu se zahradou

Zobrazit další

Podnikatel Dominik Holánek: řemeslníci už nejsou dětští hrdinové, dnes každé dítě vzhlíží k influencerům

Zobrazit další

Luxusní bydlení v Praze - Novinky v nabídce

Zobrazit další

Stěhuji se k Betlémské kapli: prestižní lokalita, kde se zjevuje pravda

Zobrazit další

Ranní ptáče: Trump se bude soudit v roce prezidentských voleb. Nedostatek pracovníků by měli zachránit cizinci, tvrdí výzkum

Zobrazit další

Kauza Brzobohatý a Kuchařová. Co Bůh spojil, člověk nerozdělí? Jak je to s církevními sňatky

Zobrazit další

Beru si Slováka: velká svatba se vším všudy. A hlavně halušky, slivovice a veselí

Zobrazit další

Událost, která změnila Slovensko, vražda Kuciaka. Tady je přehled toho nejdůležitějšího

Zobrazit další

Ranní ptáče: Britský princ Edward přijíždí do Česka. Čína omezuje trh pro americké technologické firmy

Zobrazit další

Disney vs. DeSantis: kvůli zákazu mluvit o gayích zrušila firma miliardovou investici

Zobrazit další

Ranní ptáče: Konzervativní Nová demokracie míří k vítězství v řeckých volbách. Obliba letenek u Čechů roste

Zobrazit další